ЗМІСТ CONTENTS

ТИТУЛЬНИЙ

 

ЗМІСТ  contents

 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

Мазур І. П., Новошицький В. Є. Стан тканин пародонта у пацієнтів середнього віку із генералізованим пародонтитом в залежності від рівня вітаміну D

2

Mazur I.P., Novoshytskyy V.E. Periodontal state in middle-aged patients with chronic periodontitis depending on the level of vitamin D

 

Заболотний Т.Д., Січкоріз Х.А. Ефективність лікування захворювань пародонта у осіб із хронічним гепатитом С під час противірусної терапії

7

Zabolotnyy T.D., Sichkoriz H.A. Effectiveness of complex treatment of periodontal disease in patients with chronic hepatitis С during antiviral therapy

 

 

 

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ

 

Варжапетян С. Д., Гулюк А. Г., Штанько И. О. Патогистологическое исследование мембраны Шнайдера при некоторых формах ятрогенного верхнечелюстного синусита, в патогенезе которых превалирует инфекционный компонент

11

Varzhapetyan S. D., Gulyuk A. G., Shtan'ko I. O. The investigation of the pathological changes of Schneiderian membrane under some forms of iatrogenic maxillary sinusitis, when in the pathogenesis dominates factor of infection

 

 

 

ОРТОПЕДИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

Громов О. В. Біомеханічний комп’ютерний аналіз напружено-деформованого стану зубощелепного апарату  при наявності включеного дефекту

19

Gromov O.V. Biomechanical computer analysis of the stress-strain state of the dental unit with inclusions of the defect."

 

Дієв Є.В., Дієва Т.В. Фактор часу при виконанні зуботехнічних протоколів виготовлення поодиноких коронок різноманітної конструкції з опорою на імплантати на прикручуваємих стандартних абатментах

25

Diiev E.V., Diieva T.V.The time factor in the sanitary protocols performance of manufacturing single crowns with various designs relying on implants on standard screwed abutments

 

 

 

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 

Ковач І.В., Кравченко Л. І. Стан антиоксидантної системи порожнини рота у дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом в динаміці лікування

29

Kovac I.V., Kravchenko L. I. State of antioxidant system  of oral cavity in children  during the treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis

 

 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

 

Єзерська О. В., Яровенко Л. В. Стоматологічний статус та якість життя у школярів міста Львова

34

Yezerska O. V., Yarovenko L. V. Stomatological state and the quality of life of lviv schoolchildren

 

 

 

ОГЛЯДИ

 

Николаева А. В. Роль нарушения секреции эстрогенов в патологии пародонта у женщин (Обзор литературы)

38

Nikolaeva A. V. Role of disturbance of secretion of estrogens in periodontium pathology at women (review)

 

 

 

ювілеї

 

Валерий Исаевич Куцевляк (к 75-летию со дня рождения)

44

Valeriy Isaevich Kutsevlyak (The 75th anniversary)

 

Галина Федоровна Катурова – яркая личность Харьковской стоматологии

46

Galina Fedorovna Katurovabright personality Kharkov dentistry