КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА І ПАРОДОНТА ПРИ ЗУБНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • П. В. Іщенко Донецький Національний медичний університет МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.9

Ключові слова:

зубне протезування, запалення, генералізований пародонтит в стадії стабілізації

Анотація

Актуальність. Для успішного ортопедичного лікування патологій зубних рядів необхідно в найбільш ран-ній термін діагностувати навіть незначні запальні процеси слизової оболонки, що з’являються в порожнині рота й тканинах пародонту.Це дає можливість провести відповідне лікування запальних станів на їх почат-кових стадіях і, що головне, в короткий термін. В свою чергу це сприяє скороченню строків адаптації слизової оболонки порожнини рота й спровокованого пародонту до нових виготовлених незнімних конструкцій. Тому що при явищах гострого, а тим більше хронічного запалення ці строки збільшуються.

Мета. Дослідити тканини пародонту на предмет запалення в зоні відповідальності ортопедичних конс-трукцій.

Матеріали та методи. Хронічну запальну реакцію виявляли після зняття старих незнімних ортопедичних конструкцій (коронок і мостоподібних протезів) у 40 пацієнтів у віці від 18 до 60 років. З них 18 (45 %) чолові-ків та 22 (55 %) жінки. Хворі були розподілені на дві підгрупи: основну та контрольну.

Результати. При виділенні основних етіологічних факторів, що призводять до запальних змін слизової оболонки порожнини рота й пародонта при заміщенні дефектів зубних рядів незнімними ортопедичними конструкціями, нами враховані та виділені наступні. Це можливість травматизації слизової оболонки маргі-нальних ясен при занадто глибокому препаруванні при формуванні підясневого уступу, на етапі перевірки коро-нок, ковпачків і каркасів мостоподібних протезів при невідповідності периметра краю коронки або ковпачка периметру коло ясневої частини зуба, при невідповідності довжини краю коронки або ковпачка, що поринає в зубоясневу борозну, її глибині, перевантаження пародонта опорних зубів, що виникає зразу після фіксації виго-товлених незнімних конструкцій.

Висновки: Таким чином, основними етілогічними факторами, що приводять до патологічних змін слизової оболонки порожнини рота й пародонта, що виявляються на клінічних етапах лікування незнімними ортопеди-чними конструкціями у пацієнтів, що страждають генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації, були наступні: 1) хронічна травма слизової оболонки маргінальних ясен; 2) перевантаження пародонта опорних зу-бів; 3) механічна травма крайового пародонта, що наноситься при препаруванні твердих тканин опорних зу-бів; 4) механічна травма крайового пародонта, при перевірці коронок та каркасів протезів.

Посилання

Варес Э.Я. Искусственные коронки как при-чина нарушений защитного барьера в тканях краевого па-родонта. / Э.Я. Варес // Изменения в тканях пародонта до и после зубного протезирования. ‒ М, 1972. ‒ С.95-97.

Грудянов А.И. Диагностика в пародонтологии /Грудянов А.И., Григорьян А.С.,Фролова О.А. ‒ М.: «МИА»,2004. ‒ 104 с.

Дмитриева Л.А. Пародонтология. Национальноеруководство / Дмитриева Л.А. ‒ М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2013. ‒ 712 с.

Кунин В.А. Исследования и статистический ана-лиз состояния слизистой оболочки полости рта и пародонта при зубном протезировании / В.А. Кунин, Л.Р. Ширяева, З.Я. Юрковская // Интеллектуализация управления в социа-льных и экономических системах: Труды Всерос. конф. – Воронеж. – 2006. – С. 233-236.

Семенова О.А Способ определения воспали-тельной реакции слизистой оболочки полости рта под про-тезным ложем. // О.А. Семенова, П.В. Ищенко, В.А. Клё-мин. Патент Украины на изобретение 2254А от 17.03.98 г.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Іщенко, П. В. (2020). КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА І ПАРОДОНТА ПРИ ЗУБНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ. Інновації в стоматології, (1), 42–45. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.9