АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБІВ І ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННЮ У ОСІБ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • С. В. Рачинський Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • С. А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • О. В. Лабунець Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Т. В. Дієва Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • В. А. Лабунець Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.7

Ключові слова:

стоматологічні огляди, чоловіки до 20 років, зруйновані та видалені зуби, дефекти зубних рядів, об'єм, структура, міське і сільське населення

Анотація

Проведено стоматологічні огляди 294 осіб молодого віку чоловічої статі до 20 років серед міського і сіль-ського населення Івано-Франківської області. Визначено достатньо значний об'єм видалених зубів у даної кате-горії населення, особливо серед сільських мешканців, який у 3,1 рази більший ніж у міських, та становить від-повідно 651,4 зубів проти 210,8.
Спостерігається залежність кількості видалених зубів від виду щелеп. При цьому незалежно від статусу населення об'єм видалених зубів на нижній щелепі у 1,6 разів більший ніж на верхній. Встановлено що найбі-льший об'єм видалених зубів складають 6-ті зуби незалежного від статусу населення, який сягають серед сільського населення на верхній щелепі 51,8 % та 88,6%, відповідно у міського. Далі по порядку йдуть 5-ті, 4-ті і 7-мі зуби. Ікла і різці практично не видаляються. Доведено, що практично у 100 % даної категорії населення фіксуються тільки включені дефекти ІІІ класу за Кеннеді з переважною більшістю видалення 1 зуба (92,3%).

Посилання

Драгомирецкая М.С. Стоматологический статусмолодежи Украины / М. С. Драгомирецкая, Т. В. Колесник, В. В. Лепский // Украинский стоматологический альманах

(матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Сучасні питання ортодонтії. Місце ортодонтії серед стоматологічних спеціальностей. Полтава 12-13 квітня 2012 р.: тези доп.). 2012 – Т:1.№2. – с.54-56

Хоменко Л.А. Заболевания пародонта у лиц моло-дого возраста: проблема, риски и диагностика / Л.А. Хомен-ко, Н.В. Биденко, Е.И. Остапко // Стоматолог. – 2006. – №1-2. – C.54-58.

Иванова Ж.В. Распространённость, интенсив-ность и особенности течения заболеваний пародонта у лиц молодого возраста / Ж.В. Иванова // Современная стомато-логия. – 2002. – №4. – С.28-30.

Косоверов Ю.Е. Уровень стоматологической за-болеваемости и структура заболеваний пародонта у лиц мо-лодого возраста // Вестник стоматологии.– 2002. – №3. – С.4-5.

Кулыгина В.Н. Результаты исследования распро-странённости и структуры заболеваний пародонта у лиц мо-лодого возраста / В.Н. Кулыгина, М.Аль Мохамед, Л.Л. Козлова // Український стоматологічний альманах. – 2013. №5. – С.29-31.

Ткаченко А.Г. Оценка заболеваемости тканей па-родонта у лиц молодого возраста / Ткаченко А.Г., М.В. Лу-кашевич, К.П. Ярмоленко // Материалы 1-й Международной славянской науч.-практ. конф. молодых учёных стоматоло-гов. – Одесса. – 2002. – С. 29-30.

Jenkins W.M. Epidemiology of periodontal disease inchildren and addescents/ W.M. Jenkins, P.N. Papapanou // Peroidontal. – 2000. – Vol.26. – Р.16-32.

Papapanou P.N. Epidemiology of periodontal dis-ease. an update/ P.N. Papapanou // J.int.acad. periodontal. – 1999. –Vol.1. – Р.110-116.

Dental health in 14 to 17 years old. Estonian school-children in Tartu and Tallin / J. Wolf. J.S. Peltola, T.Seedre [et al.] // Aeta Odontologia Scandinsvica. – 1996. – Vol.54,4. – Р.242-246.

Мунтян Л.М. Частота виникнення, поширеністьвторинних часткових адентій та щелепних деформацій у осіб молодого віку / Л.М. Мунтян, А.М. Юр // Український стоматологічний альманах. – 2010. – №5. – С.25-26.

Лабунець О.В. Клінічне обґрунтування ранньогоортопедичного лікування малих включених дефектів зубних рядів у молодому віці: Автореф.дис. на здоб.наук. ступеня канд.мед.наук: спец. 14.01.22 “Стоматологія” // О.В. Лабу-нець. – Одеса. – 2015. – 20 с.

Ожоган З.Р. Особливості клінічної картинидефектів зубних рядів у осіб молодого віку / З.Р. Ожоган, Л.П. Вдовенко // Дентальні патології. – 2006. – №3-6 (28-31). – С.19-21.

Стоматологические обследования: Основные ме-тоды. – Женева, ВОЗ, 1989. – 62 с.

Эпидемиология этиология и профилактика болез-ней пародонта // Доклад научной группы ВОЗ. Женева, 1980. – 66 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Рачинський, С. В., Шнайдер, С. А., Лабунець, О. В., Дієва, Т. В., & Лабунець, В. А. (2020). АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБІВ І ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННЮ У ОСІБ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Інновації в стоматології, (1), 32–37. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.7

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>