ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЧАСТОТИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З РІВНЕМ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • О. Е. Рейзвіх
  • С. А. Шнайдер
  • Н. О. Нонєва

Ключові слова:

стоматологічні захворювання, соматична патологія, діти

Анотація

У статті представлені результати огляду літератури, які відображають сучасне уявлення про соматогенний характер стоматологічної патології. В огляд було включено статті, які висвітлюють результати клінічних досліджень. Для вивчення та аналізу бралися статті українською, англійською та російською мовами. Аналіз статей проводився з урахуванням рівня їх доказовості.

Посилання

Моісеєнко Р. О. Особливості динаміки здоров’я учнів початкової та основної школи / Р. О. Моісеєнко, Г. М. Даниленко, Л. І.Пономарьова // Современная педиатрия. − 2013. − № 1. − С. 13−17.

Пересічний М. І. Наукова концепція організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів / М. І Пересічний, П. О.Карпенко, В. О. Хлібійчук // Проблеми харчування. – 2012. − № 1−2. – С. 33−35.

Баранов А. А. Проблемы роста и развития здорового ребенка: теоретические и научно- практические проблемы / А. А. Баранов // Российский педиатрический журнал. — 1999. – № 2. – С. 4-6.

Лапин Ю. Е. Государственная политика в области охраны здоровья детей / Ю. Е. Лапин // Здравоохранение Российской Федерации. – 2010. – № 1. – С. 14–19.

Основні закономірності формування стану здоров'я учнівської молоді та шляхи його оптимізації на етапах реформування освіти в Україні : матеріали науково-практичної конференції [«Гігієнічні та соціально психологічні аспекти моніторингу здоров'я школярів»], (Харків, 18—19 жовт. 2006 р.) / Академія медичних наук України. — Х. : ЮЗДП АМНУ, 2006. — С. 179—181.

Гігієнічні проблеми збереження здоров'я дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні / А. М. Сердюк, Н. С. Полька, Г. М. Єременко [та ін.] // Гігієна населених місць. − 2004. — Вип. 43. — С. 402—406.

Медико соціальні проблеми формування здоров'я школярів та стратегія їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції [«Гігієнічні та соціально психологічні аспекти моніторингу здоров'я школярів»], (Харків, 18—19 жовт. 2006 р.) / Академія медичних наук України. — Х. : ЮЗДП АМНУ, 2006. – С. 3–7.

Короткова М. О. Проблемы и перспективы укрепления здоровья школьников на муниципальном уровне / М. О. Короткова, В. И. Чирков, Г. М. Насыбуллина // Гигиена и санитария. — 2007. —№ 3. — С. 53—55.

Усанова Е. П. Здоровье школьников: проблемы и пути решения / Е. П. Усанова // Российский педиатрический журнал. – 1999. – № 6. – С. 32—34.

Шпангенберг С. Воздействие факторов учебной среды и обучения на состояние здоровья учеников / С. Шпангенберг, Б. Боева // Гигиена и санитария. – 2003. – № 5. – С. 50–53.

Влияние сопутствующей патологии на распространение стоматологических заболеваний и стоимость их лечения : [Електронний ресурс] / Н. Б. Павлов, Т. П. Сабгайда // Социальные аспекты здоровья населения (электронный научный журнал). − 2011. − № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.vestnik.mednet.ru/content/view/354/30/lang,ru/.

Шавас М. В. Кариес зубов при соматических заболеваниях у детей раннего детского возраста в районах с различной экологической ситуацией : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : специальность 14.00.21 «Стоматология» / М. В. Шавас. – Москва, 1997. − 22 с.

Болтунова Е. А. Взаимосвязь стоматологических заболеваний с общесоматической патологией у детей / Е. А. Ботунова, Л. В. Асламова // Забайкальский медицинский вестник. − 2001. − № 3. – С. 56–59.

Сатыго Е. А. Система профилактики зубочелюстных аномалий и кариеса зубов у детей в период раннего сменного прикуса : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. мед. наук : специальность 14.00.21 «Стоматология» / Е. А. Сатыго. – Санкт-Петербург, 2014. − 38 с.

Галиулина А. Н. Электронные компоненты смешанной слюны человека в условиях физиологии и патологии полости рта : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : специальность 14.00.21 «Стоматология» / А. Н. Галиулина. – Москва, 1988. – 17 с.

Зюзькова С. А. Стоматологический статус и особенности гомеостаза в полости рта у школьников с различным уровнем здоровья : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / С. А. Зюзькова. – Тверь, 2006. – 18 с.

Саркисов Д. С. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций / Саркисов Д. С. – М. : Медицина, 1987. – 448 с.

Любарец С. Ф. Вроджені вади, які виникають в період розвитку тканин зуба. Частина 1. Гіпоплазія емалі / С. Ф. Любарець // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – том 2 (99). – С. 17–21.

Федоров Ю. А. Некоторые особенности распространенностииклинического проявления некариозных поражений зубов, развившихся в период их формирования (до прорезывания) / Ю. А. Федоров, И. А. Киброцашвили // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2007. – № 1. – С. 47–52.

Воляк Л. М. Особливості профілактики та лікування системної гіпоплазії емалі постійних зубів у дітей з ендемічним зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / .Л. М. Воляк. – Одеса, 2013. – 20 с.

Воляк Л. Н. Сосотояние антиоксидантной системы у детей с гипоплазией эмали зубов на фоне эндемического зоба в динамике / Л. Н. Воляк // Современная стоматология. – 2012. – № 1. – С. 58–61.

Ковач І. В. Строки прорізування постійних зубів у дітей із системною гіпоплазією на тлі ендемічного зобу / І. В. Ковач, Л. М. Воляк // Современная стоматология. – 2011. – № 3. – С. 92–94.

Белая Т. Г. Проявления в полости рта детей соматических заболеваний. Часть 2: Заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы / Т. Г. Белая // Современная стоматология. – 2005. – № 4. – С. 8–10.

Факторы риска развития и распространенность кариеса у детей раннего и дошкольного возраста полных семей [Електронний ресурс] / В. В. Кан, В. Ф. Капитонов, А. С. Виткин, О. А. Гаврилюк // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 7 (15) – Режим доступа : http://www.sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/7/kan.pdf.

Влияние патологии беременности на уровень стоматологического здоровья женщин и их будущих детей / Г. Т. Ермуханова, А. А. Тажибаев, Н. Г. Джабыкбаева [и др.] // Вестник КазНМУ. – 2011. – № 1. – С. 55–59.

Леонтьев, В. К. Профилактика стоматологических заболеваний / В. К. Леонтьев, Г. Н Пахомов. – М. : КМК- ИНВЕСТ, 2006. – 415 с.

Martins C. Oral and salivary flow haracteristics of a group of Brazilian children and adolescents with chronic renal failure / C. Martins, W.L. Siqueira, LS. Guimarаes Primo // Pediatr Nephrol. – 2008. – № 23(4). – P. 619–624.

Яцкевич Е. Е. Механизм развития стоматологической патологии, принципы ее профилактики и лечения у детей при врожденных и наследственных заболеваниях с гипоксией : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14.01.14 «Стоматология» / Е. Е. Яцкевич. – Тверь, 2011. – 42 с.

Seow, W.K. Biological mechanisms of early childhood caries / W. K. Seow // J Dent Child. – 1998.-№ 3. – P. 161–168.

Сухоруков В. С. Выявление нарушений клеточной энергетики и их медикаментозная коррекция у детей с наследственными неэндокринными синдромами, сопровождающимися, задержкой роста / B. С. Сухоруков, П. В. Новиков, М. И. Яблонская // Педиатрическая фармакология. – 2003. – № 3. – С. 44–50.

Wagner K. R. Approaching a new age in Duchenne muscular dystrophy treatment / K. R.Wagner // Neurotherapeutics. – 2008. – Vol. 5. – P. 583–591.

Kawasaki К. SCPP gene evolution and the dental mineralization continuum / K. Kawasaki, К. M. Weiss // J Dent Res. – 2008. – № 87(6). – P. 520–531.

Яцкевич Е. Е. Состояние твердых тканей зубов у детей с врожденными и наследственными болезнями энергетического обмена / Е. Е. Яцкевич, Э. Г. Монастырева, А. А. Сутягина // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2005. – № 1–2. – С. 23–28.

Морозов С. А. Особливості профілактики карієсу зубів у дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / С. А. Морозов. – Одеса, 2014. – 20 с.

Ярошенко О. Г. Лікування та профілактика захворювань твердих тканин зубів у дітей раннього віку з генетично обумовленою патологією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. Г Ярошенко. – Одеса, 2010. – 19 с.

Кариес зубов у детей с отягощенным перинатальным периодом и кислотозависимыми заболеваниями ассоциированными с Helicobacter pylori / Сафронова С.В., Мельник В.М. // Актуальные вопросы современной стоматологии: Материалы конференции, посвященной 75-летию Волгоградского государственного медицинского университета, 45-летию кафедры терапевтической стоматологии и 40-летию кафедры ортопедической стоматологии / Под общ. ред. акад. В.И. Петрова. – Волгоград: ООО «Бланк», 2010. – 248 с.

Белоусов Ю. В. Педиатрическая гастроэнтерология. Клинические лекции / Белоусов Ю. В. – Харьков : Факт, 2007. – 373 с.

Цимбалистов А. В. Патофизиологические аспекты развития сочетанной патологии полости рта и желудочно-кишечного тракта // А. В. Цимбалистов, Н. С. Робакидзе / Стоматология для всех. 2005. – №1 . – С. 28–34.

Дикая А В. Стоматологический статус детей, страдающих заболеваниями органов пищеварения : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / А. В. Дикая. – Москва, 2009. – 151 с.

Амеліна Н. В. Профілактика крієсу зубів і гінгівіту у дітей з порушеннями гепатобіліарной системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н. В. Амеліна. – Одеса, 2008. – 20 с.

Корнієнко Л. В. Стан стоматологічного здоров’я у дітей з хронічними вірусними гепатитами та шляхи крекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Л. В. Корнієнко. – Київ, 2009. – 20 с.

Клітинська О. В. Особливості стану та корекції стоматологічного здоров’я дітей з хронічними формами захворювань верхнього відділу травного каналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. В. Клітинська. – Київ, 2008. – 18 с.

Петрова А. П. Комплексная профилактика кариеса у детей с гастродуоденальной патологией / А. П. Петрова, Д. Е. Суетенков // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – № 1. – С. 216–219.

Характер и частота изменений в полости рта у детей с хроническим гастродуоденитом : [Электронный ресурс] / Е. Г. Романенко // Здоровье ребенка. – 2012. – № 1 (36). Режим доступа : http://www.mifua.com/archive/article/26009.

Синьковская О. А. Стоматологическая заболеваемость у детей с целиакией / О. А. Синьковская // Вісник стоматології. – 2011. – № 2. – С. 103–107.

Даминов Т. О. Оценка состояния зубочелюстной системы у детей с патологией ЖКТ. // Т. О. Даминов, Р. К. Якубов // Стоматология. – 2001. – № 4. – С. 63–65.

Назарян Р. С. Риск-факторы в полости рта у детей с кислотозависимыми заболеваниями / Р. С. Назарян, Е. В. Карнаух // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №4 (73). – С. 112–114.

Каськова Л. Ф. Взаимосвязь показателей перекисного гомеостаза ротовой жидкости с развитием кариеса у детей с хроническим гастродуоденитом / Л. Ф. Каськова, И. Л. Маковка, Н. В. Левченко // Архів клінічної медицини. – 2004. – № 1. – С. 32–34.

Overweight kids more likely to be deficient in vitamin D : [Электронный ресурс] / Hitt E. // Medscape. – 2012. – Dec. 24. – Режим доступа : http://www.medscape.com/viewarticle/776681.

Turer C. B. Prevalence of Vitamin D deficiency among overweight and obese US children. / C. B. Turer, Н. Lin, G. Flores // Pediatrics. – 2012. – Dec. 24. – Epub ahead of print.

Ващенко І. Ю. Клініко-лабораторне обгрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей з гострим лімфобластним лейкозом та лімфогранулематозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І. Ю. Ващенко. – Полтава — 2006. – 20 с.

Каськова Л. Ф. Фізико-хімічні показники ротової рідини у дітей, хворих на лімфобластний лейкоз та лімфогранулематоз / Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко // Архів клінічної медицини. – 2004. – № 1. – С. 28–30.

Гавриленко М. А. Стоматологическая заболеваемость у детей с патологией свертываемости крови / М. А. Гавриленко // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 6. – С. 21–23.

Гичев Ю. П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека / Гичев Ю. П. – Новосибирск : СО РАМН, 2002. – 230 с.

Студеникин М. Я. Экология и здоровье детей. / Студеникин М. Я., Ефимова А. А. – М. : Медицина, 1998. – 195 с.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей 12-13 лет в связи с содержанием эссенциальных элементов в организме / Е. В. Евстафьева, С. Л. Тымченко, А. В. Негериш [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. –№ 4. – С. 76– 79.

Здоров’я дітей – як маркер екологічного благополуччя / Лучинський М. А., Гнатейко О. З., Кеч Н. Р. [та ін.] // Клінічна стоматологія. – 2011. – № 1–2. – С. 69–75.

Каськова Л. Ф. Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Л. Ф. Каськова. – Полтава, 2003. – 30 c.

Чижевський І. В. Клінічне та гігієнічне обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей в промислово розвиненому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / І. В. Чижевський. – Київ, 2004. – 32 c.

Вербицька А. В. Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / А. В. Вербицька. – Київ, 2007. – 20 с.

Чепик Е. А. Комплексное лечение пациентов с верхнней микро- и ретрогнатией, обусловленной врожденными пороками развития / Е. А. Чепик, Д. А. Кузнецов, К. В. Колдин // Российский стоматологический журнал. – 2006. – № 3. – С. 45–46.

Мірчук Б. М. Комплексне лікування зубощелепних аномалій у дітей з корекцією процесів адаптації та моделювання у кістковій тканині щелеп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Б. М.Мірчук. – Одеса, 2009. – 36 с.

Куроєдова В. Д. Комплексна оцінка хвороби “Зубощелепна аномалія” та прогноз лікування ортодонтичних пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / В. Д. Куроєдова. – Полтава, 1999. – 32 с.

Смоляр Н. І. Поширеність діастем та особливості клініки у дітей шкільного віку м. Львова / Н. І. Смоляр, Т. Г. Корнієнко // Новини стоматології. – 2008. – № 2. – С. 57–59.

Деньга О. В. Поширеність зубощелепних аномалій і карiєсу зубiв у дітей у перiод раннього змiнного прикусу / О. В. Деньга, Б. М. Мiрчук., М. Раджаб // Український стоматологiчний альманах. – 2004. – № 3–4. – С. 49–52.

Поширенiсть зубощелепних аномалiй у дiтей та пiдлiткiв Полтавської областi / Н. В. Головко, Л. Б Галич, Н. В. Кулiш [та iн.] // Український стоматологiчний альманах. – 2006. – № 5. – С. 48–52.

Розповсюдженість зубощелепних аномалій та деформацій, а також дефектів зубів та зубних рядів серед дітей шкільного віку м. Києва / С.І. Дорошенко, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Ієвлєва [та ін.] // Вісник стоматології. – 2009. – № 2. – С. 76–81.

Деньга О. В. Взаимосвязь частоты зубочелюстных аномалий с уровнем соматического здоровья / О. В. Деньга, К. А. Колесник // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – № 2. – С. 300–304.

Гонтарев С. Н. Аналитическая модель соматического статуса пациента и его взаимосвязь с ортодонтической патологией детей и подростков / С. Н. Гонтарев, Ю. А. Чернышова, И. С. Гонтарева // Научные ведомости. – 2013. – № 11. – С. 9–14.

Бычкова В. Б. Профилактика заболеваний зубов и раннее ортодонтическое лечение детей с патологией опорно-двигательной системы : автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата мед. наук : 14.00.21 «Стоматология» / В. Б. Бычкова. – Санкт-Петербург, 2007. – 20 с.

Who releases new report on global problem of oral diseases // Indian Journal of Medical Sciences 2004. – Vol. 58. – Issue 2. – Р. 82.

Dental crisis in America The Need to Expand Access / A Report from Chairman Bernard Sanders Subcommittee on Primary Health and Aging U.S. Senate Committee on Health, Education, Labor & Pensions – 2012. – Р. 1–12.

Kaiser Family Foundation “State Health Facts” [Електронний ресурс] // Professionally Active Dentists. – 2012. – № 23. – Режим доступу : http://www.statehealthfacts.org/comparemaptable.jspind=442&cat=8.

Авдєєв О. В. Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта прирізній реактивності організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія». – Львів, 2013. – 36 с.

Галкіна О. П. Особливості клініки та лікування генералізованого пародонтита у підлітків зі сколіозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / О. П. Галкіна. – Одеса, 2011. – 20 с.

Штомпель Г. В. Обгрунтування застосування біофлавоноїдів в комплексі профілактики карієсу зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Г. В. Штомпель. – Одеса, 2010. – 20 с.

Курдиш Л. Ф. Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу зубів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Л. Ф. Курдиш. – Львів, 2010. – 20 с.

Качесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. ДЦП / Качесов В. А. – СПб. : ООО "ОТКРЫТЫЙ МИР", 2005. – 112 с.

Прохно О. І. Стоматологічний статус дітей з психоневрологічними вадами розвитку / О. І. Прохно // Психічне здоров'я. – 2005. – № 4. – С. 52–55.

Вишняк Г. Н. Генерализованные заболевания пародонта (пародонтоз, пародонтит) [Електронний ресурс] : Книги по стоматологии и медицине / Г. Н. Вишняк // Киев: 1999. – 216 с. Режим доступу : http://stomatbook.blogspot.com/2010/11/blog-post_3846.html

Вичалковська Н. А. Особливості діагностики і превентивного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / Н. А. Вичалковська. – Одеса, 2011. – 20 с.

Чугаева У. Ю. Клинико-лабораторное обоснование профилактики кариеса зубов и болезней пародонта у детей с хроническим пиелонефритом / автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.01.14 «Стоматология» / У. Ю. Чугаева. – Москва, 2013. – 19 с.

Стан здоров’я дітей старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. П. Неділько, Т. М. Камінська, С. А. Руденко [та ін.] // «Здоровье ребенка». – 2011. – № 2 (29) – Реджим доступу : http://www.mifua.com/archive/article/20639

Семенов К. А. Профілактика карієсу зубів у дітей з різними психоемоційними типами : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / К. А. Семенов. Одесса. – 2006. – 20 с.

Адмакин О. И. Стоматологический статус детей 12-летнего возраста, страдающих аллергической патологией / О. И. Адмакин // Стоматология. – 2007. – № 2. – С. 80–85.

Репина В. В. Стоматологический статус у детей, страдающих аллергией на белки коровьего молока : автореф. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.00.21 «Стоматология» / В. В. Репина. – Москва, 2010. – 22 с.

Reddy D. K. Dental caries status of children with bronchial asthma / D. K. Reddy, А. М. Hegde, А. К. Munshi // J. Clin. Pediat. Dent. – 2003. – № 27 (3). – Р. 293–295.

Дерябина Л. В. Клиника и диагностика аллергических поражений слизистой оболочки полости рта : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.00.21 «Стоматология» / Л. В. Дерябина. – Санкт-Петербург, 1995. – 16 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Рейзвіх, О. Е., Шнайдер, С. А., & Нонєва, Н. О. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЧАСТОТИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З РІВНЕМ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Інновації в стоматології, (3), 125–133. вилучено із http://innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/98

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>